AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL. Associació d’agricultors amb la finalitat de promoure actuacions col·lectives de lluita contra el corc del raïm.

dijous, 1 de febrer de 2018

Presentació de l'entitat

Nom de l’Entitat: Associació de Defensa Vegetal (ADV) Sant Llorenç  / Penedès Superior
Adreça: C/ Major Nº36, Ajuntament Sant Llorenç d'Hortons (CP:08791)
Població: Sant Llorenç d'Hortons
Comarca: Alt Penedès
Adreça electrònica: adv.vinya@gmail.com
Tècnic d’ADV: Jaume Mestres  (619976865)
Ha vinya ADV: aprox. 1500 Hectàrees de vinya on més del 60% és treballen en Ecològic Qui som?
L'Associació de defensa vegetal Sant Llorenç-Penedès superior es constitueix l'any 2009 a partir de les necessitats de diferents viticultors i empreses davant la demanda de seguiment de plagues de la vinya. Des dels seus inicis l’ADV no ha parat de créixer en nombre de socis i hectàrees de seguiment fins a situar-se amb les dades actuals que l’ADV Sant Llorenç / Penedès superior, compta amb més de 80 associats entre viticultors i empreses vitivinícoles, i que aquests representen 1500 Ha de vinya.
L'associació funciona mitjançant una assemblea anual de socis on es tracten els temes essencials de l'ADV, aquesta elegeix una junta que conforma la taula permanent de seguiment i presa de decisions de l'ADV.

On som?
L'Associació té la seu al municipi de Sant Llorenç d'Hortons, en concret a les dependències de l'Ajuntament, l’àrea de treball de l’ADV compren però una zoan geogràfica concreta i va més enllà del municipi de Sant Llorenç d’Hortons (que és el municipi que queda al mig) i s’estén en els municipis que hi limiten, així l’ADV conté socis i vinyes dels següents municipis:  
·    Sant Llorenç d'Hortons
 • Sant Sadurní d'Anoia
 • Gelida
 • Masquefa
 • Piera
 • Sant Esteve Sesrovires
 • Subirats
 • Castellví de Rosanes


Objectius de l'entitat
Els objectius principals i fundacionals de l'Associació són:

 • Establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues i malalties del cultiu de la vinya destacant el control del corc del raïm mitjançant la utilització de feromones.
 • La col·laboració activa en l'organització, control i execució de les mesures sanitàries dictades o que es dictin per l'autoritat competent per la prevenció i lluita contra plagues malalties que afectin al cultiu de la vinya de la zona d'influència de l'associació.
 •  L'assessorament de la producció agrícola que inclou les àrees de coneixement en relació a la producció agrícola, seguretat laboral, gestió ambiental i condicionalitat.
 •   En general, el desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb els objectius de l'associació.
CAPACITATS DE GESTIÓ DE LÍDER DE GRUPS OPERATIUS
La tasca dels viticultors de l'ADV, va més enllà del propi cultiu de la vinya, doncs es tracta d'un col·lectiu que treballa al camp, on hi passa bona part del seu temps. Aquest fet provoca que de forma paral·lela els viticultors de l'ADV realitzin tasques que no són pròpies del cultiu de la vinya com: defensa forestal, manteniment de camins, reconstrucció de talussos, etc.
Actualment i amb el context social que ens trobem,  on cada cop són més valorades l'ús de tècniques sostenibles , la tasca dels viticultors ha de suposar un pas més endavant i replantejar-se el sistema de cultiu de la vinya.
És per això que en els últim anys hi han hagut diverses iniciatives per tal de encaminar el sector vitivinícola cap a una producció més sostenible i integrada al entorn, s'han publicat guies, fitxes, tècniques, etc. i s'han treballat aquests temes en congressos, xerrades i jornades, però no s'han posat a la pràctica d'una forma uniforme en ena zona concreta on posteriorment, s'hi hagi fet un seguiment o una valoració de l'aplicabilitat d'aquestes tècniques.
L’ADV ja té experiència en la participació de projectes com per exemple, us presentem alguns dels més importants:

Projecte “Biodivine”: Demostrant la biodiversitat en espais vitícoles”  projecte Life europeu, coordinat per l’INCAVI i participat per múltiples empreses i ADV’s de la zona vitivinícola del Penedès. 2013 i 2014.

Projecte “Estudi sobre les aplicacions de fitosanitaris a la comarca del Penedès” amb la participació de totes les ADV’s del Penedès, la Unitat de mecanització agrària de la UPC i la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Fet al 2013.

Vitibio: Projecte propi de l’ADV Sant Llorenç-Penedès superior que respon a les necessitats dels diferents productors, i que engloba múltiples petits projectes que van des del càlcul de la petjada de carboni, petits assajos de productes fitosanitaris, projectes de cobertes vegetals, etc. L’Objectiu principal del projecte propi VitiBio és treballar en pro de una viticultura més sostenible, entenent les tres cares de la sostenibilitat (Social, econòmica i medioambiental)

Projecte “Estudi sobre l’aprofitament del subproducte de la vinya amb complement de biomassa forestal per a la generació d’energia tèrmica en nuclis rurals” conjuntament amb la Federació d’ADF Penedès / Garraf, el CREAF (UAB) , Cefiner i Montreser. Fet al 2013 amb la col·laboració del DAAM.

Projecte “Enquesta de Viticultura Sostenible” amb la participació de l’ADV Sant Martí / Penedès Superior, ADV el Pla de Manlleu, Codorniu SA, Freixenet SA, Vallformosa, i amb la col·laboració de l’INCAVI. Fet al 2013-2014

Projecte SISTEMIO Sistemes de Teledetecció en vinya de Míldiu i Oïdi” projecte inversió europeu, amb la participació de l’ADV Sant Martí/Penedès Superior, Codorníu SA, Gramona, amb la col·laboració de l’INCAVI, DARP Servei d'avisos Sanitat vegetal i sota la gestió d'INNOVI i l'Adv de Sant Llorenç com a líder del Grup Operatiu. Fet al 2016-2017

Creiem que l’ADV som capaços de liderar aquests tipus de projectes, no ens falten capacitats ni experiència. A més la diversitat de viticultors de l’ADV que va des de petits agricultors fins a grans empreses, fa que sigui interessant participar en aquests projectes ja que permetrà validar l’experiència per un sector molt gran i plural  i no només respondre a interessos concrets.


Enllaços d'interès

dimarts, 1 de març de 2011

ASSEMBLEA ANUAL 2011

Dilluns passat, dia 28 de febrer, va tenir lloc l'assemblea anual de l'ADV Sant Llorenç-Penedès Superior a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons.

ORDRE DEL DIA


1) Balanç 2010


1.1.) Control de la Lobesia (SANDRINE LUCAS)

La Sandrine Lucas, tècnica de l'ADV el 2010, va presentar un completíssim informe amb els resultats de l'aplicació de la tècnica de confusió sexual a la zona de l'ADV. Les conclusions generals són aquestes:

 • Per les tres generacions podem concloure que els resultats en totes les zones són satisfactoris.
 • S’ha obtingut millors resultats que l’any passat.
 • A més a més, la superfície de la zona en confusió sexual ha augmentat.
 • Per millorar encara aquests resultats, s’aconsella als propietaris de vinyes aïllades o més apartades que reforcin els voltants de les seves parcel·les.
 • Es recomana també que supervisin la col·locació de les feromones en les dues finques que han estat més problemàtiques aquest any.

1.2.) Estat de comptes (PERE VERNET)

El tresorer Pere Vernet va presentar el balanç econòmic de l'exercici 2010, que ha deixat un saldo en positiu de més de 7.000 euros, que s'incorporen al pressupost del 2011.


2) Previsions 2011

2.1.) Renovació parcial de Junta

La Junta de l'ADV s'amplia amb la incorporació de la figura de Vicepresident, que ocuparà en Josep Miquel Malet que entra a la Junta en substitcuió del vocal Antoni Manzano que deixa la Junta. S'incorpora un vocal nou, l'Antoni Bonastre. I hi ha també un canvi de secretari, surt en Roger Vallès de la Junta i el fins ara vocal Gil Coma passa a fer les funcions de secretari.

La Junta queda de la següent manera:

 • President: JOAN ESTEVE ESTEVE
 • Vicepresident: JOSEP MIQUEL MALET
 • Secretari: GIL COMA MASANA
 • Tresorer: PERE VERNET
 • Vocal: ISABEL VIDAL
 • Vocal: JOSEP MARIA LLERDA
 • Vocal: JOAN ESTEVE JULIÀ
 • Vocal: ANTONI BONASTRE
Són baixes:
 • ROGER VALLÈS
 • ANTONIO MANZANO

2.2.) Nou tècnic: ROGER ROVIRA

El president Joan Esteve presenta el nou tècnic contractat per la campanya del 2011: Roger Rovira.

El mail de contacte és: adv.vinya@gmail.com

També el podeu trobar cada dilluns de 5 a 7 de la tarda a l'ajuntament de Sant Llorenç


2.3.) Pressupost (PERE VERNET)

En Pere Vernet presenta el pressupost d'enguany que puja a 23.000 euros. Anuncia que mantenim el preu de 10€ per Ha, el pagamant es farà en un únic rebut a 30 de març. També anuncia que cal portar un llistat de parcel·les actualitzat (2011).

2.4.) Novetats campanya 2011, ADV i Departament Agricultura

S'anuncia l'òbertura d’un lloc web informatiu per part de la Junta, on es podrà compartir la informació de la campanya.

Es comuniquen les novetats per a la campanta 2011 anunciades des del Departament d'Agricultura en una reunió a Guardiola el passat 18 de febrer, que resumides són:

 • No s’obre la convocatòria a nous agricultors.
 • Es limita l’ampliació dels beneficiaris actuals a 3Ha.
 • Termini de presentació de documentació és el 15 d’octubre: improrrogable!.
 • Els jubilats no rebran subvenció.

Es recorden els compromisos adquirits per 5 anys amb l'aplicació d'aquest mètode. En aquest període de 5 anys cal presentar:

 • Ajut a la DUN (anualment).
 • Pla agroambiental.
 • Una anàlisi multiresidus per cada 5 Ha.
 • Factures de compra de la feromona (anualment)
 • Quadern de camp actualitzat

2.5.) Inscripció maquinària agrícola

Es comuncia que cal que tots els equips de tractaments de fitosanitaris i els de distribució de fertilitzants minerals actualment en ús s’inscriguin al Departament abans del 15 de juliol del 2011. Abans de finals del 2016 tots els equips d’aplicació de fitosanitaris s’hauran d’haver inspeccionat almenys una vegada.

2.6.) Eliminació d’envasos fitosanitaris

S'informa que la deixalleria de Sant Llorenç d’Hortons és un punt autoritzat de recollida d’envasos fitosanitaris (SIGFITO). Cal portar-hi els envasos i recollir un justificant

2.7.) Torn obert de paraula

No hi ha cap petició en aquest punt.